آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کتان تعبیر

کتان

کتان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کتان، مال حلال می‌باشد.تعبیر خواب پوشیدن لباس کتان، مبارکی و فرخندگی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنس لباس بارانی تو از کتان می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد،…
متن دوم