آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کبوتر تعبیر

کبوتر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبوتر، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که صد درهم به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: کبوترهای سفید و سبز بهترین تعبیر را دارند.اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، یـعـنـی…
متن دوم