آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کباب شده تعبیر

کباب شده

کباب شده ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کباب و بریان، شخصی سخنور می‌باشد و همچنین در زمان فراخی و گستردگی، طلب رزق و روزی.اگر در خواب ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه…
متن دوم