آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کاهو تعبیر

کاهو

کاهو تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاهوی شیرین خورده‌ای، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، یا اگر ببینی کاهوی تلخ خورده‌ای، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). کاهو
متن دوم