آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کاغذ تعبیر

کاغذ

کاغذ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاغذ سفید و تمیزی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاغذهای فراوانی داری، یـعـنـی در علم و فضل و کمال مشهور می‌شوی.ابراهیم کرمانی…
متن دوم