آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کاسه تعبیر

کاسه

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسه، خدمتکاری است که به دست او خیرات انجام می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ خالی، درماندگی و تنگدستی می‌باشد.اگر ببینی در کاسه چیزی خوبی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی سود و…
متن دوم