آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چگونه هیپنوتیزم دارای قدرتی عظیم می باشد؟

چگونه هیپنوتیزم دارای قدرتی عظیم می باشد؟

چگونه هیپنوتیزم دارای قدرتی عظیم می باشد؟ همانگونه که می دانید کامپیوتر برنامه ریزی می شود .کامپیوتر طبق برنامه،جوابهای مناسب را پیدامی کند.مغز انسان شبیه به یک کامپیوتر بسیار قوی و پرقدرت است.اگر شما آنرا جهت موفقیت برنامه ریزی…
متن دوم