آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چگونه خوابرو را تحت تاثیر قرار دهیم

چگونه خوابرو را تحت تاثیر قرار دهیم

طریقه تحت تأثیر گرفتن استادان این علم هر یک برای خواب کردن راهی را انتخاب نموده و  طریقه‌ای را به کار بسته‌اند که برای مرید اطلاع خوانندگان گرامی بعداً  شرح آنها را خواهم داد. اکنون آنچه مورد لزوم است در این مبحث تعریف می‌کنم.…
متن دوم