آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چک تعبیر

چک

چک منظور از چک و برات نوشته‌ای است که شخصی بدهکار یا خریدار و... به کسی می‌دهد تا با استفاده از آن بتواند از جائی (در گذشته صرافی و امروزه بانک و...)پولی را دریافت کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چک مهر شده بدست آورده‌ای یا کسی…
متن دوم