آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چکمۀ پاره تعبیر

چکمۀ پاره

چکمۀ پاره ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکمۀ تو پاره شده است، تعبیرش این است که زن تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی چکمۀ تو را پاره کرده‌اند، یـعـنـی جوانان قصد زن تو را می‌کنند. چکمۀ پاره
متن دوم