آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چکش آهنگری تعبیر

چکش آهنگری

چکش آهنگری تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب چکش آهنگری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد.اگر در خواب ببینی چکش آهنگری داری یا کسی آنرا به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود…
متن دوم