آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چوب تعبیر

چوب

چوب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چوب، نفاق و دوروئی می‌باشد ‌‌‌‌‌ و بین چوب صاف و کج تفاوتی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر خواب چوب، مرد دورو و منافق است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان فاسد و منافق و دورو…
متن دوم