آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چهره ناخوشایند

چهره ناخوشایند

چهره ناخوشایند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در چهره‌ات ایراد و نقصی وجود دارد، تعبیرش این است که درسرپرستی و ریاست بر خانه و زینت و آرایش تو نقصی به وجود می‌آید. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو زشت شده است، یـعـنـی کار…
متن دوم