آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چهره زخمی تعبیر

چهره زخمی

چهره زخمی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد یا زرداب از آن بیرون می‌آید و یا زخمی می‌باشد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زخمی شده…
متن دوم