آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چهره خوب

چهره خوب

چهره خوب امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چهره زیبا، خوشحالی و شادی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات بهتر و زیباتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی شرافت و منزلت تو بیشتر می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب چهرۀ خودت را…
متن دوم