آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چشم تعبیر

چشم

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم، بینائی و بصیرت می‌باشد که به وسیلۀ آن راه پیدا شده و هدایت انجام می‌شود، و همچنین تعبیر هر دو چشم، دو فرزند است. تعبیر کلی
متن دوم