آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چسبیدن لب تعبیر

لب – چسبیدن لب

چسبیدن لب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لبهایت طوری به هم چسبیده که نمی‌توانی از هم باز کنی، تعبیرش این است که کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود. چسبیدن لب
متن دوم