آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چرخش تهیگاه

متن دوم