آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چربی بدن تعبیر

چربی بدن

چربی بدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چربی بدن، شخصی است که کارها و اوضاع تو را سر و سامان می‌دهد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش خانواده و بستگان می‌باشد.اگر در خواب ببینی چربی‌های تو بزرگ و محکم و قوی می‌باشند، تعبیرش این است که خانواده…
متن دوم