آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چراغ تعبیر

چراغ

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب چراغ، خدمتکار خانه است،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش «کدبانو»می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم