آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چاه

چاه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چاه، زن می‌باشد، و تعبیر خواب آب چاه، مال و اموال زن است. تعبیر کلی
متن دوم