آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چاه تعبیر

چاه – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از چاه، آب سیاه یا تیره بیرون آمده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر سفید بود، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.اگر ببینی آب چاه زیاد می‌باشد یـعـنـی زن، جوانمرد و…

چاه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چاه، زن می‌باشد، و تعبیر خواب آب چاه، مال و اموال زن است. تعبیر کلی
متن دوم