آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پیشانی تعبیر

پیشانی – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حالت پیشانی تو تغییر کرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی.اگر ببینی پیشانی تو کوچک شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو کمتر می‌شود.اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی…

پیشانی

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیشانی، قدر و جاه و مقام انسان می‌باشد(زیرا محل سجده برای خداوند است) و‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزندی از خانوادۀ تو می‌باشد که ثروتمند خواهد شد. تعبیر کلی
متن دوم