آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پیاله تعبیر

پیاله

پیاله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیاله، «کنیزکی»است که با او به عشرت و خوش‌گذرانی می‌پردازی.اگر در خواب ببینی از پیاله آب می‌خوری، تعبیرش این است که با کنیزکی به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی.ابراهیم کرمانی…
متن دوم