آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پیاده شدن از اسب

پیاده شدن از اسب

پیاده شدن از اسب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از اسب پایین آمده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.اگر ببینی از اسبِ برهنه پیاده شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت را کنار می‌گذاری .  پیاده شدن از اسب
متن دوم