آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پَر تعبیر

پَر

پَر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب پر، قوت و پناه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پر داری و پرواز…
متن دوم