آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پوشش زنانه تعبیر

زن – پوشش زنانه

پوشش زنانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس…

پوشش زنانه

پوشش زنانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس…
متن دوم