آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پوست درخت تعبیر

پوست درخت

پوست درخت جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم می‌باشد، یـعـنـی «صاحب درخت» روزه‌دار است. پوست درخت
متن دوم