آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پوستین تعبیر

پوستین

پوستین منظور از پوستین، پوشاکی است که از پوست تهیه شده باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی لباس تو از پوست چهارپایان است، تعبیرش این است که خیر و منفعت به تو می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فصل زمستان می‌باشد و پوستین…
متن دوم