آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پهلو

پهلو

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پهلو، زن می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پهلوی تو بزرگ و قوی می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو دارای قوت و توان خواهد بود و در دین درستکار می‌شود، ولی اگر ببینی پهلوی تو ضعیف و کوچک…
متن دوم