آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پنیر تعبیر

پنیر

پنیر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مسافرتی همراه با سود و منفعت اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنیر تر این است که مال و اموال…
متن دوم