آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پند و نصیحت تعبیر

پند و نصیحت

پند و نصیحت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را پند و نصیحت می‌کنی، تعبیرش شادی و خوشحالی می‌باشد، اگر این خواب را شخص بیماری ببیند، تعبیرش این است که بهبود پیدا می‌کند .اگر ببینی کسی را با خشم و عصبانیت به درستکاری در دین و ایمان…
متن دوم