آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پند شنیدن

پند شنیدن

پند شنیدن ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که کسی او را نسبت به درستکاری در دین و رستگاری در آخرت پند و نصیحت می‌کند، تعبیرش این است که به خیر دین و دنیا می‌رسد، ولی اگر ببیند کسی او را نسبت به انجام کارهای زشت و فاسد علاقه‌مند…
متن دوم