آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پل صراط تعبیر

پل صراط

پل صراط ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر روی پل صراط قرار داری، تعبیرش این است که در راه راست قرار داری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی بر پل صراط ایستاده‌ای، یـعـنـی کجی و انحراف کارها به دست تو راست و مستقیم می‌شود، همانطور…
متن دوم