آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پلنگ تعبیر

متن دوم