آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پستان تعبیر

پستان

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب پستان، دختر می‌باشد و هر کم و زیاد و خوب و بدی که در آن ببینی، تعبیرش به دخترها برمی‌گردد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پستانِ مرد، زن او می‌باشد و پستانِ زن، دختر او است. تعبیر کلی
متن دوم