آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پزشک تعبیر

پزشک

پزشک ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر…
متن دوم