آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پری تعبیر

پری

پری تعبیرگری می‌گوید: در تعبیر خواب پری بین تعبیرگران اختلاف وجود دارد، بعضی گفته‌اند تعبیرش دشمن می‌باشد و بعضی دیگر هم گفته‌اند تعبیرش بخت و کامیابی در آن کاری که مشغول آن هستی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر…
متن دوم