آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پریدن روی خانه تعبیر

خانه

پریدن روی خانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، تعبیرش این است که زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت،…
متن دوم