آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پریدن تعبیر

پریدن

پریدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جائی به جای دیگر می‌پری و می‌جهی، تعبیرش این است که حال و روز تو تغییر می‌کند.اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست…
متن دوم