آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرچم

پرچم

پرچم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب پرچم می‌تواند هر یک از این شخصیتها باشد: مردی دانا، پیش‌نماز، زاهد، ثروتمند، شخصی بخشنده، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش مسافرت است (تعبیرهای مختلف).تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرچم داری، تعبیرش…
متن دوم