آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرواز

پرواز

پرواز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در پهنۀ آسمان پرواز می‌کنی، تعبیرش این است که به سفری با خیر و برکت می‌روی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از جائی به جای دیگر پرواز می‌کنی، یـعـنـی به مکان نزدیکی سفر می‌کنی.حضرت دانیال (ع)…
متن دوم