آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرواز اسب تعبیر

پرواز اسب

پرواز اسب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، تعبیرش این است که در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.اسماعیل بن اشعث…
متن دوم