آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرستو تعبیر

پرستو

پرستو ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پرستو، مردی ثروتمند و باخرد می‌باشد، و تعبیر خواب پرستوی ماده، زنی ثروتمند و باخرد است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرستو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با کسی که از تو جدا…
متن دوم