آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرستش

پرستش

پرستش (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی، تعبیرش این است که خیرات زیادی انجام…
متن دوم