آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرده

پرده

پرده جابر مغربی می‌گوید: اگر پادشاه در خواب پردۀ نو ببیند، تعبیرش خوب است ولی برای عامۀ مردم تعبیرش می‌باشد است، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پردۀ تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و…
متن دوم