آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پا تعبیر

پا – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، تعبیرش این است که کار تو به نتیجه می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو می‌لرزد، یـعـنـی در مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…

پا

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر دو پا، پدر و مادر می‌باشد و هر ضعف و نقصی که در آن‌ها ببینی، به پدر و مادر برمی‌گردد. تعبیر خواب روی پا، زینت مرد، و همچنین بدست آوردن مال و اموال و رسیدن به نتیجۀ طاعتی که انجام داده‌ای.…
متن دوم