آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پایین آمدن از بلندی

پایین آمدن از بلندی

پایین آمدن از بلندی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان خشتی پایین آمده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد، یـعـنـی دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد.…
متن دوم