آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پایِ مثل جانوران تعبیر

پا – پایِ مثل جانوران

پایِ مثل جانوران ● شتر یا گاو: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود. ● اسب یا خر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد،…
متن دوم