آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پایه چراغ تعبیر

چراغ – پایه چراغ

پایه چراغ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پایه چراغ، خدمتکار خانه می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش به مرد و سرپرست خانه مربوط می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پایه چراغ داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که زنی که…
متن دوم